Terms and Conditions

 

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

CMSShow: verzamelnaam voor de volgende websites: cmsdeal.com, cmsdeal.nl, cmsstart.com, cmsstart.nl, cmssale.com, cmssale.nl, cmshero.com en cmshero.nl. CMSShow valt onder Vontino gevestigd aan wikkestraat 93 6832 CM Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09220601.

 
Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan CMSShow opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vrijgeven van het door de koper aangegeven CMS tegen de daarbijbehorende prijs.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle content management systemen te verkrijgen via CMSShow en de daaronder vallende websites.


Overeenkomsten

1. Alle content management systemen zijn inclusief BTW. De BTW bedraagt 21 procent. Kopers buiten Nederland krijgen net zoals kopers binnen Nederland een factuur waarop de BTW staat vermeld. BTW- loze facturen kan CMSShow niet verstrekken aan kopers buiten Nederland.

2. De factuur betaalt u aan Vontino Wikkestraat 93, 6832CM Arnhem Kvk: 09220601

3. Een overeenkomst met CMSShow komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van CMSShow het product heeft besteld en aan de betaling is voldaan.

Overmacht 

1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal CMSShow dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. CMSShow kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. 

3. Tekortkomingen van CMSShow in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

Levering

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen wordt het product per e-mail geleverd als .zip bestand. Dit bestand kunt u uitpakken met winzip of winrar.

2. Het gekozen content management systeem komt volledig overeen met de online demo die u kunt vinden op de product pagina van CMSShow. 

3. De geleverde producten zijn voorzien van een handleiding. Naast deze handleiding biedt CMSShow via de e-mail ondersteuning. Installatie service is mogelijk tegen een meerprijs.  Voor de e-mail ondersteuning kunt u contact opnemen met ons via de website van CMSShow.

Betalingen

1. Betaling door koper geschiedt via Paypal of iDEAL.

2. Na betaling krijgt u per email uw CMS en een gespecificeerde factuur toegezonden. Eventueel met installatie service instructies.

Gebruiksvoorwaarden

1. Bij aanschaf van 1 CMS heeft u 1 persoons en domeingebonden licentie. Dit wil zeggen dat u dit CMS voor maximaal 1 website kunt gebruiken op 1 domein door de bij ons bekende klant. Doorverkopen is niet mogelijk. Een licentieoverdracht wel. Wij brengen hiervoor administratieve kosten (€25 incl btw) in rekening. Bij een licentieoverdracht dient de koper de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. 

Toepasselijk recht bij geschillen

1. Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde  rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Overige bepalingen

1. Alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt. 

2. Wij zijn niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. 

3.
 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Alle CMS te verkrijgen via CMSShow zijn geschreven in PHP5(tenzij anders aangegeven). Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk evenals verantwoordelijk, wanneer deze niet functioneren op de door de koper aangestelde webhost.
         

Wijziging, uitleg en accepteren van de voorwaarden

1. CMSShow is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. CMSShow zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. De wijziging wordt tijdig meegedeeld aan de koper. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

2.  Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

3.  Bij het accepteren van de voorwaarden die gesteld zijn door CMSShow gaat u akkoord met uitsluiting van terugvordering van de aanschafprijs. Dit wordt gesteld, omdat de op de website vermelde informatie zoals de live demo, functielijst, korte introductie, video voorbeeld, screenshots en veel gestelde vragen voldoende inzicht geven in het content management systeem.         

Copyright, CMSShow

1. Op alle teksten en illustraties van CMSShow berust auteursrecht. 

2. Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van CMSShow, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden. 

3. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van CMSShow via internet, p2p, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

4. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van CMSShow toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.